Víno a iné alkoholické nápoje sú dostupné len pre osoby staršie ako 18 rokov. MÁM VIAC AKO 18 ROKOV

Naše webové stránky používajú súbory cookie, aby sme vám mohli poskytovať lepšie služby.

close

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lacasadipiemonte.sk je spoločnosť: LA CASA DI PIEMONTE, s.r.o., Štefánikova 8, Poprad, 058 01 ,korá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro,Vložka číslo: 24591/P, IČO: 46163026, DIČ: 2023287046, IČ DPH: SK2023287046, tel: +421948264414, email: info@lacasadipiemonte.sk.

Pracovný deň: Po-Pia 9:00-16:00

Nakupovanie tovaru na týchto internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom online obchodného systému na www.lacasadipiemonte.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez internetový obchod), alebo poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky).  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto momentu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výhradne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež  písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

5. Minimálna hodnota tovaru jednej objednávky v internetovom obchode je stanovená na 3 EUR bez DPH (bez poštovného). Tovar je možné v objednávke ľubovolne kombinovať.

 

II. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 7 prac.dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.  Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

  • a) Vlastnou dopravou (osobný odber tovaru od predávajúceho na predajni).

  • b) Kuriérom (zasielateľskou službou).

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky (e-shop, email)

  

IV. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu resp. zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať ich fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je tovar, resp. zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou, resp. doručovateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

2. Pri preberaní produktu resp. zásielky je spotrebiteľ povinný skontrolovať ich fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je tovar, resp. zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou, resp. doručovateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované a to y dôvodu , že sa jedná o potraviny .

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

  • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

  • c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote viz bod 1. odst. V. má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  • a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

  • b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

  • c) vystavená cena produktu bola chybná

  • d) nebola uhradená platba za tovar do 7 pracovných dní pri zvolenej platbe vopred zo strany spotrebiteľa

  • e) produkt nie skladom alebo sa vypredal

      

VI. Záruka -dátum spotreby

1. Konkrétne dátumy spotreby sú uvedené na obaloch jednotlivých produktov.

2. Vo všeobecnosti sa záruka riadi podľa odst. IV. bod 2. Spotrebiteľom je fyzická aj právnická osoba,.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že spotrebiteľ prevzal zásielku a nespísal reklamačný protokol (zápis o škode) so zasielateľskou spoločnstou resp. doručovateľom a zásielku nevrátil späť predávajúcemu.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa zásielka nepreberá spotrebiteľom . Spotrebiteľ je povinný spísať zápis so zasielateľkou spoločnosťou o škode na zásielke a ihneď kontaktovať predávajúceho písomne alebo telefonicky . Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru a množstva objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktov. V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 8. 2018.